Promemorian Vissa frågor vid tillämpning av regelverket om insättningsgaranti

Finansinspektionen tillstyrker i stort förslagen i promemorian.

Finansinspektionen föreslår att bestämmelsen som reglerar tidpunkten för myndighetens beslut om ersättningsrättens inträde förtydligas på sätt att det anges att beslutet ska meddelas senast fem dagar efter det att Finansinspektionen har fått kännedom om att institutet inte har återbetalat en insättning enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga för insättningen.

Laddar sidan