Remissvar: En ny riksbankslag

2020-04-22 | Remissvar Stabilitet

FI anser att den helt övervägande delen av de förslag som Riksbankskommittén lägger fram är bra och välmotiverade. På en viktig punkt har dock FI en avvikande uppfattning. Kommittén förordar en lösning för Riksbankens möjligheter att i förebyggande syfte kunna öka valutareserven som enligt FI:s uppfattning riskerar att urholka riksdagens kontroll över finansmakten.

I synnerhet i krislägen är det viktigt att riksdagen ensam kan bestämma vilka statsutgifter som ska prioriteras. Att delegera finansmakten till en statlig myndighet som Riksbanken är därför varken konstitutionellt eller ekonomisk-politiskt lämpligt. I stället anser FI att förslagen i den tidigare lagrådsremissen i sina huvuddrag bör genomföras.

Några andra områden, utöver finansiell stabilitet, där det finns tydliga beröringspunkter mellan Riksbankens och Finansinspektionens uppdrag och verksamhet är kontanthanteringsfrågorna och beredskapsfrågorna. I bägge fallen anser FI att det är välkommet att Riksbanken förslås få en mer utvecklad och framför allt tydligare roll.