Trygg-Hansa får straffavgift på 5 miljoner kronor

2009-05-27 | Sanktioner Försäkring

Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag har brustit i sin interna styrning och kontroll samt i sin rapportering till Finansinspektionen. Försäkringsbolaget får därför en anmärkning och en avgift på 5 miljoner kronor.

Sanktionen grundar sig bland annat på att Trygg-Hansas ledningsorganisation och beslutsordning varit invecklad och otydlig. Finansinspektionen uppmärksammade i sin tillsyn att Trygg-Hansa hade ett flertal brister. 
 
Utöver detta hade Trygg-Hansa under 2008 uppenbara svårigheter att sköta sin finansiella rapportering till Finansinspektionen. Uppgifterna ändrades flera gånger på grund av fel.
 
Trygg-Hansa har rättat de påpekade bristerna. Vid bedömningen av påföljd har Finansinspektionen beaktat antalet brister samt hur allvarliga de varit.

Laddar sidan