Remium Nordics tillstånd återkallas

2018-04-18 | Sanktioner

Finansinspektionen återkallar Remium Nordics tillstånd att driva finansieringsrörelse. FI återkallar också Remium Nordics samtliga tillstånd att driva värdepappersrörelse.

Remium har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll samt i sin kreditriskhantering. Vidare har bolaget inte gjort erforderliga nedskrivningsprövningar och nedskrivningar och därmed har Remium riskerat att inte redovisa en rättvisande bild av sin finansiella ställning. FI gör också bedömningen att vissa av Remiums icke kvalificerade ägare, som inte har godkänts av FI att utöva ett väsentligt inflytande över bolaget, har ett större inflytande än vad deras ägarandelar ger sken av. 

För att åstadkomma en ordnad avveckling som i största möjliga mån mildrar effekten för bolagets kunder, har FI beslutat om en särskild avvecklingsplan som ger bolaget drygt fyra månader att avveckla sin verksamhet. Under den perioden får bolaget driva tillståndspliktig verksamhet, med vissa begränsningar, och kvarstår under FI:s tillsyn.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut är överklagat till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Laddar sidan