FI:s pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor

EU:s minimikrav på likviditetstäckningskvot omfattar inte minimikrav i enskilda valutor. Finansinspektionen (FI) anser att det fortfarande finns behov av likviditetsbuffertar i reservvalutorna euro och US-dollar för större svenska banker. FI remitterar därför en promemoria som beskriver de ställningstaganden som myndigheten avser att tillämpa i tillsynen av svenska bankers likviditetstäckningskvot i enskilda valutor.

Från och med den 1 januari 2018 anges ett bindande minimikrav på likviditetstäckningskvot i totala valutor genom EU-kommissionens delegerade akt om likviditetstäckningskvot. Som en konsekvens av detta upphävs FI:s föreskrifter om krav på likviditetstäckningskvot (FFFS 2012:6).

I föreskrifterna ställde FI krav på likviditetstäckningskvot i euro och US-dollar, utöver kravet i totala valutor. I EU-förordningen ställs inget minimikrav i enskilda valutor. Samtidigt kvarstår de bedömningar som låg till grund för det nationella kravet i FI:s föreskrifter. FI bedömer fortsatt att de största svenska bankerna har en förhöjd sårbarhet mot störningar och därför behov av en hög skyddsnivå i bankerna för att täcka kortfristiga likviditetsrisker.

I denna promemoria beskriver FI de ställningstaganden som kommer att tillämpas i tillsynen av likviditetstäckningskvot i enskilda valutor inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) i pelare 2. FI avser att ställa krav på att banker i tillsynskategori 1 och 2 uppfyller en likviditetstäckningskvot i euro och US-dollar som var för sig uppgår till minst 100 procent, förutsatt att dessa valutor är signifikanta för den enskilda banken.

FI avser att tillämpa kraven i ÖUP från och med år 2018. I första hand berörs endast banker i tillsynskategori 1 och 2 men FI kan komma att ställa ytterligare institutspecifika krav som ett resultat av den samlade likviditetsbedömning inom ramen för ÖUP.

Skriftliga synpunkter på förslaget kan lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se, senast den 1 februari 2018. Ange diarienummer FI Dnr 17-12809.

Läs mer

Laddar sidan