Erik Thedéen: Konsumtionslån står för drygt hälften av hushållens skuldbetalningar

”Trots att konsumtionslånen enbart utgör 18 procent av de totala skulderna så är dess andel av hushållens skuldbetalningar betydligt högre, närmare 60 procent”, sa Erik Thedéen, generaldirektör på FI, i ett anförande på Terminsstart Pension.

  • Datum: 2018-09-12
  • Talare: Generaldirektör Erik Thedéen 
  • Möte: Terminsstart Pension, Stockholm

Det ekonomiska läget är unikt med ett högt resursutnyttjande i kombination med mycket låga räntor. De låga räntorna har resulterat i att investerare i jakt på avkastning efterfrågar finansiella instrument och tillgångar med högre förväntad avkastning, och därmed högre risk. De låga räntorna har även bidragit till stigande bostadspriser. "Sedan januari 2005 har bostadspriserna ökat med cirka 124 procent vilket även resulterat i att hushållens skuldsättning ökat", påpekade Thedéen.

Även om konsumtionslånen enbart står för 18 procent av hushållens totala skulder så står de för närmare 60 procent av hushållens skuldbetalningar. Detta gör att konsumtionslån innebär risker för enskilda hushåll.

De hushåll som har konsumtionskrediter på över 100 000 kronor och även har bolån, lägger 35 procent av sin disponibla inkomst på räntor och amorteringar i genomsnitt. "Om räntan skulle öka med fem procentenheter skulle nästan hälften av dessa hushålls inkomst gå till att betala räntor och amorteringar. Detta är en sårbarhet som FI kommer att följa", betonade Thedéen.

För de dyraste krediterna så har det precis kommit nya regler på plats som bland annat innebär ett räntetak på 40 procent över referensräntan samt ett kostnadstak på 100 procent. Dessa skärpta regler är viktiga för att få till en mer ansvarsfull kreditgivning till konsumenter.

Det är viktigt att kreditgivarna visar omsorgsplikt när de lämnar krediter till konsumenter. "Det är centralt vid kreditgivning att man som kreditgivare gör en noggrann prövning och mäter konsumentens återbetalningsförmåga med en hög grad av säkerhet. Vänder man sig till en sårbar grupp av konsumenter så ska kreditgivaren visa nödvändig omsorg", avslutade Thedéen.