Resultat

2017

FI-forum: FI:s arbete med IFRS 17

Den nya försäkringsstandarden IFRS 17 (Försäkringsavtal/Insurance Contracts) publicerades den 18 maj 2017. Standarden ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 i noterade försäkringsbolags koncernredovisningar.

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i försäkringsföretag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag.

2016

Slutgiltigt utkast till rapportering av finansiell information

2016-12-02 | Redovisning Eba Nyheter

Den 22 november godkändes den internationella finansiella redovisningsstandarden för finansiella instrument, IFRS 9. Den nya standarden påverkar rapportering av finansiell information i Finrep-paketet.

2013

Förslag till ändrade regler om säkerhetsreserv och årsredovisning för försäkringsföretag

FI föreslår att det fasta belopp som ett skadeförsäkringsbolag kan använda för att beräkna maximal avsättning till säkerhetsreserven värdesäkras genom att det knyts till prisbasbeloppet. Därmed höjs beloppet för 2013 från 2,5 miljoner kronor till 100 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 4,45 miljoner kronor.

2005

FI ger SalusAnsvar en anmärkning

Livbolaget SalusAnsvar har brutit mot kravet på upplysningar om interna affärer i reglerna om årsredovisning för försäkringsföretag. Därför har Finansinspektionen beslutat att ge bolaget en anmärkning.

Laddar sidan