Blankning

EU:s blankningsförordning ger gemensamma regler inom hela EU. Blankning ska anmälas till FI vid vissa nivåer och FI kommer dagligen publicera blankningsvolymer, se Blankning — publicerade korta nettopositioner.

Så anmäler du

Korta nettopositioner ska anmälas till: rapportering@fi.se.

Så mejlar du krypterat till FI.

Anmälan ska ske senast kl. 15.30 handelsdagen efter det att den anmälningspliktiga positionen uppkom. Anmälan ska upprättas med hjälp av nedanstående anmälningsformulär.

Om något i en anmälan har blivit fel ska en korrigering skickas till FI, till samma mejladress. Använd korrigeringsformuläret nedan.

Länk till blankett för anmälan och korrigering

Frågor och svar

Vad är blankning/kort nettoposition

 

Vad innebär blankning?
Med blankning avses att en fysisk eller juridisk person säljer ett finansiellt instrument utan att äga det i syfte att senare köpa tillbaka samma finansiella instrument till ett lägre pris för att på så sätt göra en vinst. Det finns två typer av blankning.

Den ena typen är blankning med täckning, där säljaren har lånat värdepappret eller säkerställt att värdepappret kan lånas innan blankningen genomförs.

Den andra typen är blankning utan täckning, även kallad naken blankning, som innebär att säljaren vid tidpunkten för blankningen inte har lånat värdepappret eller försäkrat sig om att det kan lånas.

De nya blankningsreglerna gör i praktiken naken blankning förbjuden.

Upp till menyn

Vad är en kort nettoposition?
En kort nettoposition beräknas genom att dra ifrån alla långa positioner från de korta.

Förenklat blir det: En person blankar 800 aktier i bolaget och har samtidigt 500 aktier i samma bolag. Personen får därmed en kort nettoposition om 300.

Upp till menyn

Vilka regler gäller för att blankning skall vara tillåtet?
Innan aktier blankas måste de lånas, eller åtminstone reserveras hos ett värdepappersinstitut som förmedlar aktielån eller motsvarande.

Vid blankning av likvida aktier eller blankning av aktier som ska köpas tillbaka samma dag behöver aktierna inte reserveras. Däremot behövs en bekräftelse från värdepappersinstitutet att de bedömer att aktien lätt går att köpa eller låna i den aktuella mängden, samt att de vid behov kan göra aktierna tillgängliga för leverans. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har en databas där det går att söka fram aktier som klassas som likvida i Sverige.

I Sverige finns ett antal aktier som enligt förordningen klassas som likvida. En aktie klassas som likvid om den uppfyller ett av två kriterier.

Antingen uppfyller aktien likviditetskriterier enligt Mifid, vilka är att aktien har en "free float" på minst 500 miljoner euro samt att det genomsnittliga antalet transaktioner är minst 500 per dag eller den genomsnittliga omsättningen i aktien är minst 2 miljoner euro per dag.

Eller så ingår aktien i ett nationellt index och utgör underliggande tillgång till ett derivat som är upptaget till handel på en handelsplats. I Sverige har OMXS30 utsetts till nationellt index.

Esma: aktier antagna för handel på reglerade marknader i EU

Upp till menyn

Vad innebär naken blankning?
Naken blankning är blankning utan täckning. Det innebär att säljaren vid tidpunkten för blankningen inte har lånat värdepappret eller försäkrat sig om att det kan lånas.

De nya blankningsreglerna gör i praktiken naken blankning förbjuden.

Upp till menyn

Är blankning alltid tillåten?

FI har möjlighet att förbjuda eller begränsa blankning eller korta positioner i aktier eller statspapper vid ogynnsamma händelser eller en utveckling som utgör ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten eller marknadsförtroendet.

Upp till menyn

Vilket är Sveriges nationella index och vad har valet av nationellt index för betydelse?
I Sverige har OMXS30 utsetts till nationellt index. Valet av nationellt index påverkar vilka aktier som klassas som likvida. Likvida aktier följer andra regler för blankning än övriga aktier.

Upp till menyn

Vad ska anmälas

 

Vilka finansiella instrument ska tas med i beräkningen av en kort nettoposition för aktier?
Alla finansiella instrument vars värde är beroende av priset på den underliggande aktien ska tas med i beräkningen. Till dessa instrument räknas bland annat optioner, warranter, futures, terminer, contracts for difference (CFD: er), börshandlade fonder (ETF: er), strukturerade produkter, spread bets, certifikat, depåbevis och derivat på index där aktien ingår.

Undantagna är finansiella instrument som ger rätt att teckna ännu ej emitterade aktier, såsom teckningsoptioner och konvertibler. Andelar i andra fonder än ETF:er ska heller inte räknas in, då detta utförs av fondbolaget.

Upp till menyn

När ska en kort nettoposition i statspapper anmälas till FI?
En kort nettoposition ska anmälas till FI då man passerar (endera över- eller underskrider) en tröskel i förhållande till utestående statsskuld.

Den nedre tröskeln är 0,5 procent av utestående statsskuld. Varje förändring av innehavet som gör att nettopositionen passerar (endera över- eller underskrider) tröskelvärden om ytterligare 0,25 procent (0,75; 1, 00; 1,25 och så vidare) av utestående statsskuld ska därefter rapporteras till FI.

Anmälan ska göras till rapportering@fi.se genom att mejla en anmälningsblankett till FI.

Här finns anmälningsblanketten för korta nettopositioner för statspapper.

Europeiska värdepappers- och värdepappersmyndighetens förteckning över tröskelvärden för korta nettopositioner i statspapper.

Upp till menyn

Vilka omfattas av kraven på anmälan av korta nettopositioner i statspapper?
Var och en som har en kort nettoposition i ett emitterat statspapper ska göra en anmälan till FI om positionen passerar (endera över- eller underskrider) tröskelvärdet för anmälan. Det finns dock vissa undantag.

Upp till menyn

När ska en kort nettoposition i aktier anmälas till FI?
En kort nettoposition ska anmälas till FI då man passerar (endera över- eller underskrider) ett tröskelvärde i förhållande till det berörda bolagets totala aktiekapital. Det nedre värdet är 0,2 procent av det berörda bolagets emitterade aktiekapital. Därutöver ska varje förändring som innebär att positionen passerar (endera över- eller underskrider) tröskelvärdena 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 och så vidare med 0,1 procents intervall anmälas till FI.

Förenklat blir det: Ett bolag har 100 000 utestående aktier. En person blankar 800 aktier i bolaget och innehar samtidigt 500 aktier i samma bolag. Personen får därmed en kort nettoposition om 300, motsvarande 0,3 procent av bolagets aktiekapital. Denna måste i och med detta rapportera positionen till FI, men behöver inte offentliggöra den.

Upp till menyn

Hur ska en kort nettoposition i aktier anmälas till FI?
Anmälan görs genom att ifylld anmälningsblankett skickas till rapportering@fi.se.
Här finns blanketten: Anmälningsformulär för kort nettoposition i aktier.

Upp till menyn

Vilka omfattas av kraven på anmälan och offentliggörande av korta nettopositioner i aktier?
Fysiska eller juridiska personer som har en kort nettoposition i finansiella instrument som är upptagna till handel på en börs (reglerad marknad) eller MTF i Sverige ska anmäla sina positioner till FI.

Upp till menyn

Finns det undantag från kraven på anmälan och offentliggörande av korta nettopositioner?

Korta nettopositioner i aktier som huvudsakligen handlas på en handelsplats utanför EU är undantagna från anmälnings- och offentliggörandeskyldighet. Marknadsgaranter och auktoriserade återförsäljare kan efter anmälan undantas från kraven på anmälan och offentliggörande.

Upp till menyn

När ska blankning anmälas/offentliggöras?

När offentliggör FI information om korta nettopositioner?
FI publicerar dagligen (handelsdagar), runt 15.30, en lista över korta nettopositioner i aktier som passerat (endera över- eller underskridit) tröskelvärden för offentliggörande.

När måste positionen senast anmälas och/eller offentliggöras?
En kort nettoposition ska beräknas baserat på innehavet vid midnatt den handelsdag då den fysiska eller juridiska personen fick den aktuella positionen. Anmälan och i förekommande fall offentliggörande ska göras senast kl. 15.30 kommande handelsdag.

Läs mer

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer

Marknadstillsyn


Regelfrågor
Senast granskad: 2018-03-06
Laddar sidan