Internaliserad avveckling

Företag som är etablerade i Sverige och avvecklar värdepapper internt ska rapportera varje kvartal till Finansinspektionen. Rapporteringen ska omfatta den sammanlagda volymen och värdet av alla värdepapperstransaktioner som har avvecklats utanför centrala avvecklingssystem för värdepapper (CSD).

Rapporteringskravet framgår av artikel 9 i förordningen om värdepapperscentraler (EU) nr 909/2014 (CSDR). 

De uppgifter som FI fått in ska utan dröjsmål överföra till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). FI ska också informera Esma om alla risker med anledning av denna avvecklingsverksamhet.

Begreppet internaliserad avveckling

Vad rapporterna om internaliserad avveckling ska innehålla preciseras i artikel 1 i förordning (EU) 2017/391:

"I denna förordning avses med

  1. "Instruktion om internaliserad avveckling" en instruktion från en kund till ett företag som avvecklar internt om att ställa ett penningbelopp till en mottagares förfogande eller att föra över äganderätten till ett eller flera värdepapper genom registrering i ett register, som företaget som avvecklar internt verkställer i egen bok i stället för genom ett centralt avvecklingssystem för värdepapper (CSD);
  2. "Ej verkställd instruktion om internaliserad avveckling", att en värdepapperstransaktion inte har avvecklats helt eller delvis på den överenskomna dagen på grund av brist på värdepapper eller kontantmedel, oavsett underliggande orsak."

Rapporteringsskyldighet

Rapporteringsskyldigheten gäller företag som är etablerade i Sverige och som avvecklar internt i sin egen bok i stället för i ett centralt avvecklingssystem (CSD). Internaliserad avveckling kan ske på olika nivåer i värdepappersinnehavskedjan (globala förvaringsinstitut, underförvarare osv.) och ska rapporteras på den nivå där avvecklingen sker.

Företag som internaliserar en avveckling ska rapportera till FI på det sätt som avses i artikel 9.1 i förordningen om värdepapperscentraler (EU) nr 909/2014 (CSDR) enligt följande:

  • en rapport för företagets verksamhet i Sverige (även verksamheten i dess filialer i Sverige)
  • separata rapporter för företagets verksamhet i filialer per medlemsstat
  • en rapport för företagets verksamhet i filialer i tredjeländer.

Esmas helhetsbild av processen (Overall process, Internalised Settlement reporting)

Rapporterings- och inlämningstidtabell (Reporting and Submission Periods)

Exempel och undantag från rapportering

Esmas riktlinjer för rapportering om internaliserad avveckling enligt artikel 9 i CSD-förordningen innehåller exempelfall om de riktlinjer som ska tillämpas i olika scenarier.

I skälen i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/391 konstateras följande om rapporteringsskyldigheten:

"Ett företag som internaliserar avveckling bör bara rapportera internaliserade avvecklingar, om den har verkställt en kunds avvecklingsinstruktion i egen bok.

Ett företag som internaliserar avveckling bör inte rapportera senare ändringar av kontoförda positioner som är en följd av verkställande av avvecklingsinstruktioner från andra enheter i värdepappersinnehavskedjan, eftersom dessa inte räknas som internaliserade avvecklingar.

Ett företag som internaliserar avveckling bör heller inte rapportera transaktioner som genomförs på en handelsplats och som handelsplatsen överför till en central motpart för clearing eller till en värdepapperscentral för avveckling."

Rapporternas innehåll och form

Rapporternas innehåll fastställs i förordning (EU) 2017/391 medan rapporternas form samt testningen av dem fastställs i förordning (EU) 2017/393, se länkar nedan.

Den flerdimensionella rapporteringen av internaliserad avveckling innehåller bl.a. följande delområden (statistik över ej verkställda internaliserade avvecklingar förs separat på motsvarande sätt):

  • typ av finansiellt instrument
  • typ av värdepapperstransaktion (t.ex. köp eller försäljning, garanti, repor osv.)
  • typ av kund (professionell, icke-professionell)
  • fördelning utifrån värdepapperscentraler som tillhandahåller notarietjänst eller central kontoföringstjänst för de underliggande värdepapperen.

Praktisk information om rapportering

Formatet för den periodiska inrapporteringen kommer vara en XML-fil enligt det XML-schema som finns på Esmas webbplats, se länk nedan.

Rapportering kommer att göras i FI:s system Periodisk inrapportering via webb. Systemet nås från FI:s webbplats, på sidan Om rapporteringsportalen, se länk nedan. 

I portalen kan man registrera sig som användare samt tilldela behörigheter för den som ska rapportera för företaget. På webbsidan Om Rapporteringsportalen finns lathundar samt en instruktionsfilm för utförligare vägledning om registrering, behörighetstilldelning och rapportering.

Mer information om hur det går till att rapportera i systemet Periodisk inrapportering via webb finns på sidan Periodisk rapportering under rubriken Periodisk rapportering via webb, se länk nedan.

Rapportören ska säkerställa att filen uppfyller formkraven på XML-schemafiler samt de innehållsmässiga integritetskraven i Esmas tekniska rapporteringsanvisningar.

Rapportören ska anmäla sig till Finansinspektionen innan rapporteringen börjar genom att skicka in en särskild blankett, se länk nedan.

Schemafiler för rapportering

Strukturen för rapportens innehåll beskrivs i filen BusinessDataHeaderV01.xsd, BusinessApplicationHeaderV01.xsd och FinancialInstrumentReportingStatusAdviceV01.xsd.

Specifikationerna av dataelement beskrivs i filen med typspecifikationer SettlementInternaliserReportV01.xsd. Schemafiler finns i filen: related XML files, se länk till Esmas XML-schemafiler nedan.

Närmare beskrivningar av innehållet i den information som ska rapporteras finns i ett dokument med titeln Message Definition Report – Part 2 som finns tillgängligt på webbsidan för standarden ISO20022, se länk nedan.

Senast granskad: 2021-08-13
Laddar sidan