Förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Finansinspektionen (FI) föreslår nya och ändrade föreskrifter som en följd av att förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) har börjat gälla vid årsskiftet. Dessutom föreslås ändringar i ett antal föreskrifter med anledning av kapitaltäckningsutredningens förslag att upphäva lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

FI:s förslag är en del i det svenska genomförandet av Basel 3-överenskommelsen som inom EU införs i tillsynsförordningen och genom direktiv (EU) om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (kapitaltäckningsdirektivet). Förslaget innehåller dock endast en del av de föreskriftsändringar som behövs för att genomföra regelverket. FI planerar att remittera ytterligare föreskriftsförslag efter det att regeringen har publicerat sin lagrådsremiss.

FI föreslår att föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar upphävs och att föreskrifter (FFFS 2013:27) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag som kompletterar reglerna i tillsynsförordningen upphävs och ges ut på nytt med stöd av de bemyndiganden som förväntas ges i de kommande lagarna. Nödvändiga föreskriftsändringar föreslås eftersom de kommande lagarna breddar tillämpningsområdet för tillsynsförordningen i Sverige.

FI föreslår även ändringar i myndighetens likviditetsföreskrifter i syfte att göra vissa anpassningar till liknande regler och förhållanden i tillsynsförordningen. FI föreslår vidare att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter upphävs och att en ny grundförfattning ges ut som är anpassad till termer och begrepp i den kommande tekniska standarden om rapportering som kompletterar tillsynsförordningen. FI föreslår även att myndighetsrapportering enligt tillsynsförordningen ska anges i svenska kronor.

De föreslagna ändringar fasas in dels från den 15 juli 2014, dels från den 1 oktober 2014 med hänsyn till när rapportering ska göras enligt den kommande tekniska standarden om rapportering. Vissa av de föreslagna rapporteringsändringarna kommer att träda i kraft samtidigt som den lagstiftning som kompletterar tillsynsförordningen och genomför kapitaltäckningsdirektivet.

Finansinspektionen kallar till ett remissmöte torsdagen den 10 april 2014 kl. 13.00 på Brunnsgatan 3. Mötet är fullsatt och vi kan tyvärr inte ta emot fler anmälningar.(Deltagarantalet är begränsat och anmälan görs senast fredagen den 4 april 2014 till e-postadressen kapital@fi.se.)

Frågor om remissen besvaras av James McConnell (08-787 8188 eller james.mcconnell@fi.se).

Skriftliga synpunkter på förslagen kan lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se, senast den 25 april 2014.

Laddar sidan