Förslag till nya regler om tillsynskrav, kapitalbuffertar och bolagsstyrning

Finansinspektionen (FI) föreslår nya och ändrade föreskrifter som en följd av att förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) har börjat gälla vid årsskiftet och att direktiv (EU) om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (kapitaltäckningsdirektivet) enligt regeringens förslag genomförs i Sverige per den 1 augusti 2014.

FI:s förslag är en del i det svenska genomförandet av den så kallade Basel 3-överenskommelsen som inom EU införs i form av tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet. Förslaget innehåller dock endast en del av de föreskriftsändringar som behövs för att genomföra regelverket. FI har även remitterat förslag till föreskrifter den 26 mars 2014.

FI föreslår att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering upphävs i sin helhet. FI föreslår nya bestämmelser om offentliggörande av information, bl.a. om vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall som informationen enligt tillsynsförordningen ska offentliggöras.

FI föreslår även bestämmelser om undantag från krav på kapitalbuffertar, hur kreditexponeringarnas geografiska område ska fastställas, hur det högsta förfogandebeloppet ska beräknas och vad en kapitalkonserveringsplan ska innehålla.

Dessutom föreslås ändringar i olika föreskrifter genom vilka reglerna om riskhantering, bolagsstyrning och ersättning utvecklas ytterligare för kreditinstitut och värdepappersbolag.

FI föreslår vidare att det införs krav på att företagen årligen i ett särskilt dokument ska beskriva sin bedömning av det samlade behovet av kapital och likviditet. Det föreslås även att företagen ska rapportera sitt internt bedömda kapitalbehov till FI kvartalsvis.

De föreslagna föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014. Nya rapporteringsföreskrifter om rapportering av internt bedömt kapitalbehov föreslås träda i kraft den 15 juli 2014.

FI kallar till ett remissmöte torsdagen den 22 maj 2014 kl. 15.00 på Brunnsgatan 3. Anmälan görs senast den 19 maj 2014 till e-postadressen kapital@fi.se.

Frågor om remissen besvaras av Camilla Edvardsson (08-787 8286 eller camilla.edvardsson@fi.se).

Skriftliga synpunkter på förslagen kan lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se, senast den 2 juni 2014.

Laddar sidan