Förslag till nya regler om viss verksamhet med konsumentkrediter

Med anledning av den nya lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter som förväntas träda i kraft den 1 juli 2014 föreslår Finansinspektionen (FI) nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter. Syftet är främst att motverka överskuldsättning hos konsumenter.

Den mest centrala delen av förslaget innehåller de krav som FI anser måste vara uppfyllda för att verksamheten ska vara sund. Föreskriftsförslaget omfattar i denna del bland annat krav på att företaget ska fastställa interna regler för kreditgivningen, krav på att företaget ska dokumentera kreditärendena och krav på att företaget har rutiner för uppföljning och hantering av förfallna krediter.

Förslaget innehåller också ett förbud mot vissa typer av rörliga ersättningar, förbud mot avgifter vid förlängning av löptiden för en kredit, samt krav på att företagen ska ha en extern revisor och rutiner för klagomålshantering.

FI föreslår däremot i nuläget inte att ett räntetak införs som en del av sundhetskravet. En sådan reglering medför inte nödvändigtvis en minskad överskuldsättning hos konsumenter, enligt FI:s bedömning.

Utöver de krav som ska vara uppfyllda för att verksamheten ska kunna anses sund innehåller föreskrifterna även bestämmelser om vilka uppgifter som företaget ska lämna till FI när det ansöker om tillstånd. Det föreslås även att de företag som omfattas av föreskrifterna ska rapportera uppgifter till FI kvartalsvis.

Föreskrifterna föreslås börjar gälla den 1 juli 2014.

Frågor om remissen besvaras av Gustav Jansson, tfn 08-787 83 73 eller gustav.jansson@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslaget kan lämnas till FI till och med den 24 april 2014.

Laddar sidan