Tillsynen av finansiell infrastruktur fungerar väl

2014-03-27 | Iosco Esma Nyheter Marknad Bank

FI och Riksbanken har utvärderat sin tillsyn och övervakning av de finansiella infrastrukturföretagen i Sverige utifrån de internationella riktlinjerna ”Principles for financial market infrastructures” (PFMI), vilka FI använder i sin tillsyn och Riksbanken i sin övervakning.

För att uppfylla PFMI:s riktlinjer ska myndigheterna utvärdera sig själva och publicera utfallet av denna utvärdering. Utvärderingen har gjorts av myndigheternas internrevisionsfunktion, som är organisatoriskt separerad från tillsyns- och övervakningsverksamheten. Resultatet visar att tillsyn och övervakning av den finansiella infrastrukturen i Sverige i stor utsträckning lever upp till PFMI:s riktlinjer.

Det är första gången myndigheterna utvärderas utifrån de internationella riktlinjerna PFMI som introducerades av organisationerna CPSS och IOSCO under 2012. Centralbanker, tillsynsmyndigheter och andra relevanta myndigheter ska enligt PFMI utvärderas utifrån följande fem olika ansvarsområden.

Fyra av fem ansvarsområden bedöms vara helt uppfyllda, medan det ansvarsområde som berör resurser bedöms vara till stor del uppfyllt. Här rekommenderar internrevisionen att myndigheterna gör en analys av behov och beredskap för att se om resurserna är tillräckliga för en effektiv reglering, tillsyn och övervakning av infrastrukturföretagen