Förslag till ändrade föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser och om värdepappersrörelse samt ändrade allmänna råd om styrning och kontroll

Finansinspektionen (FI) föreslår att vissa bestämmelser i FI:s föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser, FI:s föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse och FI:s allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag ändras.

Anledningen är att Europarlamentet och rådet har beslutat om vissa ändringar i öppenhetsdirektivet från 2004 samt antagit en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler.

Förslagen innebär att bestämmelser om finansiell rapportering, hemmedlemsstat, flaggning, offentliggörande av emissionsbeslut och anmälan om ändring av bolagsordning ändras eller upphävs. Dessutom föreslår FI att värdepapperscentraler undantas från flera bestämmelser och att termen central värdepappersförvarare ersätts med termen värdepapperscentral.

Ändringarna med anledning av förordningen om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Ändringarna med anledning av öppenhetsdirektivet föreslås träda i kraft den 1 februari 2016.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas (ange diarienummer 14-13970) till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 14 september 2015.

Laddar sidan