Förslag till ändrade regler för förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) till följd av regeringens lagförslag i lagrådsremissen Några värdepappersmarknadsfrågor. Finansinspektionens förslag innebär att AIFM-föreskrifterna anpassas till de föreslagna lagändringarna.

En svensk AIF-förvaltare som tillhandahåller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska enligt förslaget tillämpa 6 kap. AIFM-föreskrifterna om svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands. Där tas bland annat upp vilket språk som underrättelser till Finansinspektionen ska upprättas på och vad en anmälan om väsentliga ändringar ska innehålla.

Dessutom ska en AIF-förvaltare som tar emot och vidarebefordrar order om finansiella instrument tillämpa Finansinspektionens föreskrifter som hör till 8 kap. 24 och 25 §§ lagen om värdepappersmarknaden. Det innebär att en sådan AIF-förvaltare ska inhämta information från sina kunder för att bolaget ska kunna rekommendera kunderna de investeringstjänster och finansiella instrument som passar just dem.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 3 juli 2015.

Frågor om remissen besvaras av Aleksandra Michalska (08-787 80 92 eller aleksandra.michalska@fi.se).

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 14 maj 2015.

Laddar sidan