Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

FI föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ändringarna är en följd av det nya redovisningsdirektivet och de ändringar som med anledning av direktivet föreslås i årsredovisningslagen (1995:1554) och i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Föreskrifterna föreslås börja gälla 1 januari 2016, samtidigt som lagändringarna.

FI anpassar föreskrifterna till lagändringarna, vilket bland annat betyder att nya begrepp som ”gemensamt styrda företag”, ”ägarintressen” och ”eventualförpliktelser” införs. Det innebär också att upplysningar som i dag ingår i ”poster inom linjen” ska lämnas i not och att en ny post, ”fond för utvecklingsutgifter”, läggs till i eget kapital.

Föreskrifterna föreslås tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2016 eller senare.

FI tar emot skriftliga synpunkter på förslaget som ska ha kommit in senast den 5 oktober 2015.

Laddar sidan