Förslag till nya regler om återhämtningsplaner

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter som beskriver vad banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag ska ha för innehåll i sina återhämtningsplaner.

Föreskrifterna avser genomföra bestämmelser som finns i en bilaga till krishanteringsdirektivet. Samtidigt föreslår Finansinspektionen att de nu gällande reglerna om återhämtningsplaner för dessa företag ska upphävas. Förslaget innebär att företagen ska upprätta återhämtningsplaner som till innehållet överensstämmer med avsnitt A i bilagan till krishanteringsdirektivet. Enligt förslaget införs också krav på vilket innehåll moderföretag i koncerner ska ha i sina koncernåterhämtningsplaner.

Behöriga myndigheter har enligt krishanteringsdirektivet möjlighet att införa så kallade förenklade skyldigheter kring upprättande av återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner. Finansinspektionen har för avsikt att senare införa sådana förenklade skyldigheter. I detta skede föreslås inte några regler om vilka företag som ska omfattas av förenklade skyldigheter eller om vad förenklade skyldigheter innebär. Det innebär att de föreskrifter som nu föreslås för vissa företags del blir en reglering som endast ska gälla till dess Finansinspektionen reglerar vilka företag som ska omfattas av förenklade skyldigheter. Finansinspektionen föreslår dock att en proportionalitetsprincip ska införas som ska gälla för samtliga berörda företag.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast torsdagen den 7 januari 2016. Ange diarienummer FI Dnr 15-15979.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2016.

Laddar sidan