Förslag till ändrade föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

Finansinspektionen föreslår ändringar i FI:s föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning.

De föreslagna ändringarna innebär att företag ska informera om alla sanktionsbeslut som har riktats mot dem, även beslut som är äldre än tio år. Den tidsbegränsning som fanns tidigare slopas i de nya föreskrifterna. Informationen om sanktionsbeslut lämnas på blanketterna för ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning, som är bilagor till följande föreskrifter:

  • FI:s föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse.
  • FI:s föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser.
  • FI:s föreskrifter (FFFS 2009:3) om prövning av ägare och ledningspersoner.
  • FI:s föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.
  • FI:s föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2016.

Frågor om remissen besvaras av Sakarias Hamlund (08-408 980 08) eller sakarias.hamlund@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 19 augusti 2016. Ange diarienummer FI Dnr 16-6723.

Laddar sidan