Förslag till ändrade föreskrifter om värdepappersfonder

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till de ändringar som regeringen föreslår i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Ändringarna motiveras av de tillägg som gjorts i Ucits-direktivet.

FI:s förslag innebär att regler om fondbolags ersättningssystem samt information om sådana system i informationsbroschyrer och årsberättelser införs i fondföreskrifterna. Förslaget innebär även förändringar vad gäller den information om förvaringsinstitutet som ska lämnas i informationsbroschyren för en värdepappersfond.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2016.

Frågor om remissen besvaras av Jenny Wentzel (08-408 985 94) eller jenny.wentzel@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 9 augusti 2016. Ange diarienummer FI Dnr 15-15731.

Laddar sidan