Förslag till ändrade föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser

FI föreslår vissa mindre ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till lagändringar som regeringen föreslår.

Regeringen vill ta bort en del av ett bemyndigande i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Om den föreslagna lagändringen införs som planerat den 3 juli 2016 kommer FI inte längre ha rätt att föreskriva om när en anmälan om förvärv och överlåtelser av egna aktier ska göras och vad anmälan ska innehålla. Dessutom finns sådana bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning, som FI också måste anpassa sig till. Detaljerade regler kommer att finnas i tekniska standarder för tillsyn. Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 3 juli 2016.

Frågor om remissen besvaras av Tobias Björklund (08-408 980 19 eller tobias.bjorklund@fi.se). Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 20 maj 2016.

Med anledning av den korta svarstiden kommer det också finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter muntligt på Finansinspektionen fredag den 20 maj 2016, kl. 10.00–10.30.

Laddar sidan