Förslag till ändrade rapporteringsregler för kreditinstitut och värdepappersbolag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter.

Ändringarna är huvudsakligen en följd av beslutade ändringar (FFFS 2015:20) i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 

FI anpassar rapporteringen till årsredovisningsföreskrifterna vilket bland annat betyder att nya begrepp som ”gemensamt styrda företag” och ”fond för utvecklingsavgifter” införs. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången för kvartalsrapportering som upprättas för den period som påbörjas från och med den 1 juli 2016.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 29 mars 2016. Ange diarienummer FI Dnr 15-2751

Laddar sidan