Förslag till regler om förenklade skyldigheter för återhämtningsplaner

Finansinspektionen föreslår föreskrifter om förenklade skyldigheter i fråga om vad banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och vissa moderföretag ska ha för innehåll i sina återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner.

Enligt de föreslagna bestämmelserna får FI möjlighet att genom beslut i enskilda fall undanta vissa företag från de grundläggande bestämmelserna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:6) om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner.

Vidare föreslås att det i föreskrifterna ska tas in bestämmelser om vilket innehåll som ska finnas i en återhämtningsplan respektive en koncernåterhämtningsplan för det fall FI har fattat beslut om att ett företag ska omfattas av förenklade skyldigheter.

Syftet med föreskrifterna är att utnyttja den valmöjlighet som lämnas i artikel 4.1 i krishanteringsdirektivet att införa nationella bestämmelser om förenklade skyldigheter i fråga om återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner, samt att komplettera föreskrifter i lag och förordning.

Den proportionalitetsprincip som i dag finns i föreskrifterna föreslås kvarstå och komplettera de föreslagna reglerna om förenklade skyldigheter. Det innebär att företagen ska tillämpa proportionalitetsbestämmelsen när de tar fram sina återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner oavsett om de omfattas av ett beslut om förenklade skyldigheter eller inte.

Utöver krav på innehåll i planerna föreslås också en bestämmelse om när de första planerna enligt dessa föreskrifter senast måste vara upprättade av företagen. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 15 juli 2016.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast fredagen den 27 maj 2016. Ange diarienummer FI Dnr 16-3510.

Laddar sidan