Remiss – kompletterande regler om återhämtningsplaner och om avtal om finansiellt stöd inom koncerner

Med anledning av genomförandet av krishanteringsdirektivet (2014/59/EU) har Finansinspektionen den 18 december föreslagit nya föreskrifter om återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner som ska träda i kraft den 1 februari 2016.

De föreskrifter som nu föreslås kompletterar de tidigare föreslagna föreskrifterna, dels med ytterligare regler kring återhämtningsplaner, dels med en regel om avtal om finansiellt stöd inom koncerner. 

Finansinspektionen bifogar förslag till författningstext och en remisspromemoria. Remissmaterialet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast onsdagen den 20 januari 2016.

Med anledning av det korta svarsdatumet, kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter muntligen i Finansinspektionens lokaler den 20 januari 2016, kl. 11:00–12:00. Anmälan om deltagande görs senast tisdagen den 19 januari 2016 till erik.karrlander@fi.se.

Frågor med anledning av förslaget besvaras av Erik Kärrlander: erik.karrlander@fi.se eller tel. 08-787 8229

Laddar sidan