Förslag till ändrade regler med anledning av EU:s marknadsmissbruksförordning

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av EU:s marknadsmissbruksförordning. Förslaget innebär ändringar i framför allt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser.

Ändringarna rör bland annat bestämmelserna om informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper och marknadsövervakning samt dokumentations- och rapporteringsskyldighet för börser och värdepappersinstitut.

Förslaget innebär också att FI upphäver Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:9) om investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter. FI föreslår även mindre ändringar i närliggande föreskrifter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2017.

Frågor om remissen besvaras av Tobias Björklund (08-408 980 19) eller tobias.bjorklund@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 21 oktober 2016. Ange diarienummer FI Dnr 14-17369.

Laddar sidan