Förslag till riktlinjer om finansiella instrument

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat ett förslag till riktlinjer som ställer krav på företag som tar fram eller distribuerar finansiella instrument. Syftet är att stärka kundskyddet och säkerställa att kunden erbjuds produkter som är lämpliga.

Riktlinjerna förklarar innebörden av de regler om produktstyrningskrav som införs genom Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (Mifid 2) och Kommissionens delegerade direktiv(C [2016] 2031 final) om komplettering av Mifid 2.

Värdepappersföretag som tar fram finansiella instrument för försäljning till kunder ska fastställa och tillämpa en process för godkännande av nya finansiella instrument – och varje betydande förändring av existerande finansiella instrument – innan de marknadsförs eller distribueras till kunder. Detta framgår av artikel 16(3) och artikel 24(2) i Mifid 2. Processen för godkännande ska bland annat specificera en målgrupp av slutkunder.

Krav ställs också på värdepappersföretag som erbjuder eller rekommenderar finansiella instrument som tagits fram av andra. De ska ha metoder för att inhämta lämplig information om det finansiella instrumentet och processen för produktgodkännande – inklusive den fastställda målmarknaden – från det värdepappersföretag som ligger bakom det finansiella instrumentet.

Även värdepappersföretag som distribuerar finansiella instrument ska identifiera en målmarknad och fastställa en distributionsstrategi, vilket framgår av artikel 10(2) i Kommissionens delegerade direktiv.

Riktlinjerna är även tillämpliga på kreditinstitut och strukturerade insättningar.

Myndigheter och berörda marknadsaktörer, investerare, konsument- och intresseorganisationer är välkomna att lämna synpunkter på förslaget på på Esmas webbplats under rubriken "Your input – Consultations": www.esma.europa.eu

Synpunkter ska ha kommit in senast den 5 januari 2017.

Laddar sidan