Ändrade tekniska standarder till Emir

2017-02-09 | Nyheter Emir Marknad

EU har publicerat två ändrade tekniska standarder till Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir) i Europeiska unionens officiella tidning den 21 januari 2017.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/104 (ändring av (EU) 148/2013) avser tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister. Den ska tillämpas från och med den 1 november 2017.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/105 (ändring av (EU) 1247/2012) avser form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Emir-förordningen. Den ska tillämpas från och med den 1 november 2017, med undantag för artikel 1.5 som ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet.

Laddar sidan