FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersbolag.

De nya föreskrifter som FI föreslår innehåller regler om hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och kontrollera sina kreditrisker, samt hur det ska hantera krediter till en jävskrets. Enligt förslaget ska föreskrifterna gälla för kreditinstitut, det vill säga banker och kreditmarknadsföretag, och delvis även för värdepappersbolag.

Föreskrifterna och de allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 mars 2019. De allmänna råden (FFFS 2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut föreslås upphävas vid samma tidpunkt.

Frågor om remissen besvaras av Jenny Westin på tfn 08-408 985 53 eller mejl jenny.westin@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 26 januari 2018. Ange diarienummer 16-9877.

Laddar sidan