FI tillämpar riktlinjer om handelsspärrar och handelsstopp

Den 3 januari 2018 införs nya riktlinjer om kalibrering av handelsspärrar och offentliggörande av handelsstopp. FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI kommer att tillämpa riktlinjerna.

Dessa riktlinjer är tillämpliga på alla handelsplatser med system som tillåter eller möjliggör algoritmisk handel och på behöriga myndigheter.

Syftet är att utveckla gemensamma standarder som handelsplatser bör ta hänsyn till vid kalibrering av sina handelsspärrar och att mer generellt säkerställa en enhetlig tillämpning av bestämmelserna i artikel 48.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (Mifid 2).

Riktlinjerna är utfärdade med stöd av artikel 48.13 i Mifid 2 och kompletterade med stöd av artikel 16.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (Esmaförordningen).

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan