Förslag på ändrade regler för systematiska internhandlare

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett förslag på ändringar i förordning (EU) 2017/587 (RTS 1). Syftet är bland annat att förtydliga under vilka förutsättningar ett pris återspeglar rådande marknadsvillkor.

Ändringarna gäller alltså den förordning vars fullständiga namn är kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersinstitut för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare.

De föreslagna ändringarna syftar bland annat till att tydliggöra att en systematisk internhandlare som ska publicera priser under vissa förutsättningar, ska tillämpa samma tick-storlekar som tillämpas enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/588 för order och avslut på en handelsplats där samma finansiella instrument handlas. Förtydligandet görs genom att det närmare definieras under vilka förutsättningar ett pris återspeglar rådande marknadsvillkor enligt artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587.

Förslaget omfattar även flera mindre förändringar av teknisk art.

Myndigheter och berörda marknadsaktörer, investerare, konsument- och intresseorganisationer är välkomna att lämna synpunkter på förslaget på Esmas webbplats.

Synpunkter ska ha kommit in senast den 25 januari 2018.

Laddar sidan