Förslag till ändrade regler med anledning av Mifid 2 och Mifir

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter med anledning av EU:s direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument. Förslaget innebär nya föreskrifter om värdepappersrörelse och ändringar i framför allt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser.

Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om värdepappersrörelse innehåller bland annat ändrade bestämmelser om kunskap och kompetens för investeringsrådgivare, ersättningar till och från tredjepart samt om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder. Enligt förslaget inför föreskrifterna även nya regler om produktstyrningskrav.

Förslaget till ändringar i föreskrifterna om verksamhet på marknadsplatser innebär att bestämmelser som numera finns i EU-förordningar tas bort från föreskrifterna. Det införs också nya bestämmelser om bland annat datarapporteringstjänster och krav på en börs vid tillsättandet av styrelseledamöter.

FI föreslår även mindre ändringar i närliggande föreskrifter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 3 januari 2018.

Frågor om remissen i ärendet med diarienummer 15-1725 besvaras av Claudia Bäckström på tfn 08-408 985 60 eller e-post claudia.backstrom@fi.se, eller av Charlotta Olivendahl på tfn 08-408 980 30 eller e-post charlotta.olivendahl@fi.se.

Frågor om remissen i ärendet med diarienummer 15-7070 besvaras av Carl Sehlin på tfn 08-408 983 22 eller e-post carl.sehlin@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 12 april 2017. Ange diarienummer.

Läs mer

Laddar sidan