Förslag till anpassning av transparensregler enligt Mifid 2/Mifir

2017-04-11 | Regler Nyheter Mifid Marknad

FI presenterar förslag på anpassning till de nya transparensregler som kommer införas i samband med det nya europeiska regelverket, direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifid 2/Mifir).

Med införandet av ett nytt europeiskt regelverk, direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifid 2/ Mifir) kompletteras den tidigare transparensregleringen inom EU med ett enhetligt regelverk med utökade krav som kommer att omfatta i stort sett alla finansiella instrument som handlas på en handelsplats. Mifir innebär högre krav på transparens än tidigare och omfattar krav på offentliggörande både före och efter handel. Eftersom ökad transparens skulle kunna innebära högre marknadsrisk för enskilda marknadsaktörer, vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser på likviditet och prissättning, har behöriga myndigheter även möjlighet att medge undantag från offentliggörande alternativt uppskjutet offentliggörande i vissa fall. Dessa möjligheter regleras på detaljerad nivå men kan i viss utsträckning även anpassas efter nationella förutsättningar. FI, som svensk behörig myndighet, måste därför bedöma i vilken mån en sådan anpassning ska göras och kan då ta hänsyn till den transparens som den tidigare lagstiftningen medfört.

Med anledning av detta publicerar FI en remisspromemoria med preliminära bedömningar beträffande möjligheterna att bevilja undantag från offentliggörande alternativt uppskjutet offentliggörande för icke-aktierelaterade instrument. Marknadens aktörer inbjuds att lämna synpunkter på promemorian med särskild fokus på FI:s preliminära ställningstaganden och bedömningar. Kommentarerna ska vara FI tillhanda senast den 26 april 2017. Därefter kommer FI analysera svaren och kommunicera ett slutgiltigt ställningstagande på FI:s webbplats.

Enskilda värdepappersföretag och handelsplatser kommer att kunna ansöka om undantag från offentliggörande eller uppskjutet offentliggörande i samband med genomförandet av Mifid 2/Mifir i svensk lag den 3 juli 2017. Om FI anser att undantag från offentliggörande före handel ska beviljas ska FI även underrätta Esma. Esma ska därefter avge ett yttrande som fastställer om undantaget är förenligt med regelverket. FI kommer att kommunicera beslutet efter det att Esma har uttalat sig. Ansökan om att bevilja möjlighet till uppskjutet offentliggörande kommer att beslutas direkt av FI utan något förfarande med Esma. Ytterligare information om FI:s ansökningsprocess för transparensundantag kommer publiceras på FI:s webbplats.

Frågor om remissen i ärendet med diarienummer 17-5072 besvaras av Patrik Hellgren på tfn 08-408 983 48 eller e-post patrik.hellgren@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 26 april 2017. Ange diarienummer 17-5072.

Laddar sidan