Ny prospektförordning

Ett antal bestämmelser om undantag för prospektskyldighet vid upptagande av värdepapper till handel på reglerad marknad tillämpas direkt från och med 20 juli 2017 då den nya prospektförordningen träder i kraft .

Den 20 juli 2017 träder en ny prospektförordning i kraft (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG).

Den nya förordningen är en del av kapitalmarknadsunionen och syftar bland annat till hjälpa företagen att få tillgång till mer diversifierade kapitalkällor, få marknaderna att fungera mer effektivt och ge investerare och sparare ytterligare möjligheter att använda sina pengar på ett mer effektivt sätt.

Förordningen ska, med undantag för ett antal bestämmelser, tillämpas från och med 21 juli 2019.

Dock ska artikel 1.5 första stycket a, b och c och artikel 1.5 andra stycket i den nya förordningen tillämpas från 20 juli 2017. Som en följd av detta upphävs artikel 4.2 a och g i Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/71/EG. Bestämmelserna utgör undantag från när ett prospekt behöver upprättas vid upptagande av värdepapper till handel på reglerad marknad. Vidare ska artiklarna 1.3 och 3.2 i förordningen tillämpas från och med den 21 juli 2018 då även artikel 1.2 h och artikel 3.2 första stycket e i Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/71/EG upphävs.

Två av de undantag från prospektskyldighet som träder i kraft 20 juli 2017 innebär att ett prospekt inte behöver upprättas för: 

  • (i) värdepapper som är utbytbara mot värdepapper som redan tagits upp till handel på samma reglerade marknad, under förutsättning att de under en tolvmånadersperiod utgör mindre än 20 procent av det antal värdepapper som redan tagits upp till handel på samma reglerade marknad

eller

  • (ii) aktier som tillkommit genom konvertering eller utbyte av andra värdepapper eller efter utövande av rättigheter som är förenade med andra värdepapper, under förutsättning att dessa aktier är av samma slag som de aktier som redan tagits upp till handel på samma reglerade marknad och de aktier som tillkommit under en tolvmånadersperiod utgör mindre än 20 procent av det antal aktier av samma kategori som redan tagits upp till handel på samma reglerade marknad, utan hinder av 1.5 andra stycket i den nya förordningen.

Läs mer

Laddar sidan