Ny internationell redovisningsstandard börjar gälla 1 januari

Den nya internationella redovisningstandarden IFRS 9 Finansiella instrument medför nya principer för nedskrivningar (förväntade kreditförluster), klassificering och värdering av finansiella instrument och säkringsredovisning.

Standarden har tagits fram som ett svar på problem som uppstod med redovisning av finansiella instrument under senaste finanskrisen och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

Samtidigt ersätter IFRS 15 intäkter från avtal med kunder, nuvarande IAS 18 Intäkter.

De nya standarderna syftar till att förbättra genomlysning och jämförbarhet mellan företagen.

FI inför ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (redovisningsföreskrifterna), med anledning av de nya reglerna.

Läs mer

Laddar sidan