Riktlinjer om värdepapperscentralers tillgång till transaktionsflöden

2017-08-04 | Regler Esma Nyheter Marknad

Den 8 augusti 2017 införs nya riktlinjer om värdepapperscentralers tillgång till centrala motparters och handelsplatsers transaktionsflöden. FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI kommer att tillämpa riktlinjerna.

Reglerna gäller för värdepapperscentraler som är auktoriserade enligt förordningen om en förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler, CSDR.

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en enhetlig och konsekvent tillämpning av de bestämmelser som finns i förordningen när en central motpart eller handelspats ska göra en riskbedömning av en värdepapperscentral som begär tillgång till deras transaktionsflöde.

Riktlinjerna kompletterar kapitel 13 (XIII) om tillträde till en värdepappercentral i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/392 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för auktorisationskrav, tillsynskrav och operativa krav för värdepapperscentraler. För tillfället finns det ingen värdepapperscentral som har en sådan auktorisation.

Laddar sidan