Tillämpning av transparensregler enligt Mifid 2/Mifir för svenska värdepappersinstitut

2017-08-08 | Nyheter Mifid Marknad

Transparensreglerna enligt Mifid2/Mifir omfattar bland annat möjlighet för värdepappersföretag att söka undantag från tillämpning av transparensregler enligt artikel 18.2 och 21.4 i EU:s förordning om marknader för finansiell instrument (nr 600/2014, Mifir).

Med införandet av ett nytt europeiskt regelverk, direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifid 2/ Mifir), kompletteras den tidigare transparensregleringen inom EU med ett enhetligt regelverk med utökade krav som kommer att omfatta i stort sett alla finansiella instrument som handlas på en handelsplats.

Av artiklarna 4, 7, 9 samt 11 i Mifir framgår att marknadsoperatörer och värdepappersinstitut som driver en marknadsplats har möjlighet att ansöka om undantag från att offentliggöra orderinformation före handel respektive tillstånd för att skjuta upp offentliggörande av transaktioner /avslutsinformation efter handel. För transaktioner som utförs utanför en handelsplats, s.k. OTC-handel, och som inte omfattas av handelsplatsens regler, ansvarar respektive värdepappersinstitut (i tillämpliga fall i egenskap av systematisk internhandlare) för publicering av information före och efter handel enligt artiklarna 14, 18, 20 och 21 i Mifir. Även sådana transaktioner omfattas av möjligheten till undantag från att offentliggöra orderinformation före handel eller tillstånd att skjuta upp offentliggörande.

Detta innebär att berörda värdepappersinstitut kan skicka in separata ansökningar till Finansinspektionen enligt följande:

  • Av artikel 21.4 (första stycket) framgår att ett värdepappersinstitut kan ansöka om separat tillstånd att skjuta upp offentliggörande av avslutsinformation avseende icke aktierelaterade instrument, enligt villkoren i artikel 11. Möjligheten omfattar även ansökningar om förlängt offentliggörande enligt artikel 11.3. En sådan ansökan ska prövas av Finansinspektionen.
  • Av artikel 18.2 framgår vissa krav på systematiska internhandlare att ge bud till kunder i icke aktierelaterade finansiella instrument för vilka det saknas en likvid marknad. Enligt artikeln kan systematiska internhandlare befrias från denna skyldighet när villkoren i artikel 9.1 är uppfyllda. En sådan möjlighet ska först prövas av Finansinspektionen i de fall då den handelsplats på vilken instrumenten handlas inte redan har ett beviljat undantag från offentliggörande enligt artikel 9.1. Systematiska internhandlares skyldighet att ge bud till kunder gäller inte transaktioner som omfattas av det generella undantaget enligt artikel 18.10.

För information:

  • Ett värdepappersinstitut som för egen eller kunds räkning utför OTC-transaktioner i instrument som handlas på en handelsplats ska offentligöra uppgifter om pris och volym för dessa transaktioner samt om den tidpunkt då de genomfördes (artikel 20.1 respektive 21.1). Enligt artikel 20.2 respektive 21.4 (andra stycket) har värdepappersinstitutet, för OTC-transaktioner, rätt att tillämpa samma möjlighet till uppskjuten tidsfrist för offentliggörande som gäller för svenska handelsplatser. Denna möjlighet får tillämpas utan särskild prövning av Finansinspektionen.

För ytterligare vägledning hänvisas till

Ansökningar enligt artiklarna 21.4 (första stycket) samt 18.2 i Mifir ska göras på bifogat ansökningsformulär och skickas till:

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm

Sökanden ombeds skicka in ansökningar före den 30 september 2017. Finansinspektionen arbetar för att beslut i ärendena ska kunna fattas före årsskiftet 2017/2018.

Ansökningsformulär

Laddar sidan