FI tillämpar riktlinjer för klagomålsförfaranden vid påstådda överträdelser av betaltjänstdirektiv 2

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för klagomålsförfaranden vid påstådda överträdelser av betaltjänstdirektiv 2.

Riktlinjerna syftar till att klagomål som lämnats in till behöriga myndigheter om betaltjänstleverantörers påstådda överträdelser av direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, ska hanteras så att en effektiv efterlevnad av direktivet säkerställs.

Klagomålen kan lämnas av betaltjänstanvändare och andra relevanta parter, bland annat betaltjänstleverantörer och konsumentföreningar som berörs av den situation som givit upphov till klagomålet.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Eba riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av Eba innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter. 

Laddar sidan