FI tillämpar riktlinjer om ledningsorganet för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster

Den 3 januari 2018 infördes nya riktlinjer om ledningsorganet för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster enligt Mifid 2. FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, att FI kommer att tillämpa riktlinjerna. Dessa riktlinjer gäller för nationella behöriga myndigheter, marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster.

Syftet med riktlinjerna är att tillhandahålla vägledning om hur bestämmelserna ska följas. De är utformade för att säkerställa en enhetlig tillämpning av kraven. Riktlinjerna klargör vilka krav som är tillämpliga på medlemmarna i ledningsorganen för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster.

Riktlinjerna är tillämpliga avseende marknadsoperatörer enligt artikel 45.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (Mifid 2) och artikel 63.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (Mifid 2) avseende leverantörer av datarapporteringstjänster. De riktlinjer som grundar sig på artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010 (Esma-förordningen) är tillämpliga avseende hur marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster bör registrera information i syfte att göra den tillgänglig för de behöriga myndigheterna, så att dessa kan utöva sin tillsynsplikt.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordningen 1093/2010 om inrättande av EBA, förordningen 1094/2010 om inrättande av Eiopa respektive förordningen 1095/2010 om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer direkt, på grund av förordningen, med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det kan behövas kan riktlinjerna komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Läs mer

Laddar sidan