Kategorisering av svenska kreditinstitut 2019

2018-10-19 | EBA Nyheter Stabilitet Bank

FI har tillsynskategoriserat de svenska kreditinstituten för 2019. Genom tillsynskategoriseringen tillämpar FI den europeiska banktillsynsmyndighetens (EBA) riktlinjer.

Det huvudsakliga syftet med kategoriseringen är att visa hur FI tillämpar proportionalitet i arbetet med översyns- och utvärderingsprocess, som bland annat innefattar en bedömning av kreditinstitutens interna kapital- och likviditetsutvärdering. Tillsynskategoriseringen förändrar inte FI:s arbetssätt och påverkar heller inte kreditinstituten eller deras verksamhet.

FI har valt att tillsynskategorisera Skandinaviska Enskilda Banken AB, Svenska Handelsbanken AB, Swedbank AB och Nordea Hypotek AB i kategori 1. Detta sammanfaller med att dessa kreditinstitut är kategoriserade som så kallade övriga systemviktiga kreditinstitut.

Tillsynskategoriseringen avser kalenderåret 2019. Nästa regelmässiga, årliga, uppdatering av tillsynskategoriseringen kommer att publiceras under tredje kvartalet 2019, och avser då kalenderåret 2020.

Laddar sidan