Nya delegerade förordningar till EU:s förordning om referensvärden

Tio delegerade förordningar som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 (benchmarkförordningen, BMR) har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1637 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för övervakningsfunktionens förfaranden och särdrag)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1638 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar hur dataunderlagets lämplighet och verifierbarhet ska säkerställas, samt de interna övervaknings- och verifieringsförfaranden som en administratör av ett kritiskt eller signifikant referensvärde ska säkerställa har inrättats av en rapportör när dataunderlaget rapporteras från en front office-funktion)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1639 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar innehållet i den uppförandekod som ska utarbetas av administratörer av referensvärden som baseras på dataunderlag från rapportörer)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1640 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar kraven på rapportörer under tillsyn vad gäller styrning och kontroll)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1641 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar den information som ska tillhandahållas av administratörer av kritiska eller signifikanta referensvärden om metoden för att fastställa referensvärdet, den interna granskningen och godkännandet av metoden samt om förfaranden för att göra väsentliga ändringar av metoden)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1642 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar de kriterier som ska beaktas av behöriga myndigheter vid bedömningen av om administratörer av signifikanta referensvärden bör tillämpa vissa krav)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1643 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar innehållet i, och fall då uppdateringar krävs av den referensvärdesdeklaration som administratören av ett referensvärde ska offentliggöra)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1644 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer minimiinnehållet i samarbetsarrangemang med behöriga myndigheter i tredjeländer vars rättsliga ram och tillsynsverksamhet har erkänts som likvärdiga)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1645 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för formen och innehållet i ansökan om erkännande av den behöriga myndigheten i referensmedlemsstaten och presentationen av informationen i underrättelsen till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma))

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1646 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för den information som ska lämnas i ansökan om auktorisation och i ansökan om registrering)

Läs mer

Laddar sidan