Nytt samförståndsavtal för finansiell stabilitet i Norden och Baltikum

Finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden har tillsammans med sina motsvarigheter i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge tagit fram ett nytt samförståndsavtal för att underlätta samarbetet för gränsöverskridande finansiell stabilitet.

– Detta avtal säkerställer ett fortsatt gott samarbete med våra grannländer i syfte att gemensamt säkra den finansiella stabiliteten i regionen", säger generaldirektör Erik Thedéen.

Länderna i Norden och Baltikum har ett gemensamt intresse av finansiell stabilitet till följd av det sammankopplade finansiella systemet i regionen. Det talar för att länderna ska bibehålla och utveckla sitt samarbete och sina kontakter inom dessa frågor. Samarbetet inom Nordic Baltic Stability Group (NSBG) fyller en sådan funktion och är unikt i att samla relevanta departement, tillsynsmyndigheter, centralbanker och resolutionsmyndigheter i dessa åtta länder. Samarbetet bidrar till att bevara den finansiella stabiliteten i regionen och alla deltagare har nytta av det.

Ett uppdaterat samförståndsavtal, så kallat Memorandum of Understanding (MoU), har tagits fram med anledning av inrättandet av resolutionsmyndigheter, som sedan 2016 ansvarar för krishantering av gränsöverskridande finansiella företag i respektive land. Det tidigare avtalet undertecknades 2010 och omfattade departement, tillsynsmyndigheter och centralbanker. Nu blir resolutionsmyndigheterna medlemmar i gruppen. Samarbetet inom Nordic Baltic Stability Group handlar främst om informationsutbyte och gemensamma krisövningar. Formerna för arbetet framgår av avtalet.

Samförståndsavtalet ska ses som en avsiktsförklaring om hur samarbetet för finansiell stabilitet i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige kan bibehållas och utvecklas, och avser inte att gå utöver gällande EU- och EES-regler.

Laddar sidan