Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

FI remitterar ett tillägg till den tidigare remissen om förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering. Tillägget avser en redogörelse för hur den föreslagna regleringen förväntas påverka kreditförsörjningen i ekonomin.

Finansinspektionen remitterade den 17 oktober 2017 ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering. Finansinspektionen har i samband med den tidigare remissen gjort en sådan konsekvensutredning som krävs enligt förordningen (2007:1244) om konsekvens¬utredning vid regelgivning. För att säkerställa att konsekvensutredningen uppfyller det som anges i utskottets betänkande remitterar Finansinspektionen en komplettering av konsekvensutredningen. I kompletteringen redogörs för Finansinspektionens bedömning av hur den föreslagna regleringen förväntas påverka kreditförsörjningen i ekonomin.

De nya föreskrifterna och allmänna råden är tänkta att träda i kraft den 1 mars 2019. De allmänna råden (FFFS 2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut föreslås upphävas vid samma tidpunkt.

Skriftliga synpunkter på kompletteringen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den 27 augusti 2018. Ange diarienummer 16-9877.

Finansinspektionen bjuder in till ett särskilt remissmöte den 27 augusti 2018 för de remissinstanser som vill lämna muntliga synpunkter på kompletteringen. Anmälan till remissmöte ska göras till nedanstående kontaktpersoner senast den 17 augusti.

Frågor med anledning av förslagen besvaras av:

Elisabeth Siltberg: elisabeth.siltberg@fi.se eller tel. 08 408 980 42
Jenny Lundberg: jenny.lundberg@fi.se eller tel. 8 408 984 23

Laddar sidan