FI föreslår ändringar i tillsynsföreskrifterna samt nya rapporteringsregler om minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL)

FI föreslår ändrade regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt nya föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL)

Förslaget om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar (tillsynsföreskrifterna) innebär nya regler om anmälningsplikt för företag som emitterar kapitalinstrument. FI föreslår också nya regler om hur företag ska offentliggöra information om kapitalbaskrav och kapitalbas, samt tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat.

Syftet med ändringarna är att öka kvaliteten i tillsynen, tydliggöra kraven på företag under FI:s tillsyn samt att ge marknaden och allmänheten mer jämförbar och rättvisande information om företagens kapitaltäckning. Som en följd av de ändringar som föreslås i tillsynsföreskrifterna görs även ändringar i vissa andra föreskrifter, däribland Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Finansinspektionen föreslår dessutom nya föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder och kapitalbas (MREL). Syftet med de nya föreskrifterna är att FI ska kunna bedöma om företagen uppfyller minimikravet.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 15 juni 2019, och rapporteringsföreskrifterna ska enligt förslaget tillämpas första gången på rapporteringen som avser balansdagen den 30 juni 2019.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 22 mars 2019. Ange diarienummer 18-10416.

Frågor om remissen, som rör ändringar i tillsynsföreskrifterna, besvaras av Sara Martinussen, e-post sara.martinussen@fi.se eller tfn 08-408 984 09.

Frågor om remissen, som rör de nya föreskrifterna om rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder och kapitalbas, besvaras av Niclas Lindegren, e-post niclas.lindegren@fi.se eller tfn 08-408 984 72.

Laddar sidan