FI sanktionsprövar Swedbank

2019-10-29 | Nyheter Penningtvätt Bank

FI går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av Swedbank AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

Beslutet att inleda en sanktionsprövning är ett steg i FI:s undersökningsprocess. Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt. FI:s arbete med att analysera sakförhållanden och juridiska frågor fortsätter fram till nästa steg i sanktionsprocessen. Då kommer FI att skicka en skrivelse till banken som bland annat beskriver de iakttagelser FI gjort och redogör för de rättsliga omständigheter som FI anser ger anledning till att överväga ett ingripande och begära att banken yttrar sig om detta.

FI:s undersökning av Swedbanks styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i dotterbolagen i Baltikum genomförs i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. Samarbetet innebär att tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och bedömningar. Den estniska tillsynsmyndigheten genomför därtill en undersökning av den lokala regelefterlevnaden i Swedbanks estniska dotterbank parallellt och i koordination med FI:s undersökning av den svenska moderbanken. Även den estniska tillsynsmyndigheten har beslutat att inleda en sanktionsprocess när det gäller Swedbanks dotterbolag i Estland.

FI planerar att kommunicera resultatet av undersökningen som gäller Swedbank i början av nästa år. I motsvarande undersökning av SEB pågår FI:s utredningsarbete fortfarande.

Läs mer

Laddar sidan