Finansinspektionens arbete med penningtvättstillsyn

2019-03-06 | Nyheter Penningtvätt Bank

Penningtvättstillsyn syftar till att kontrollera att företag följer reglerna och att de fortlöpande utvecklar och förbättrar arbetet mot penningtvätt. Tillsynen är enligt gällande regelverk riskbaserad. Cirka 2 000 företag står under FI:s tillsyn vad gäller penningtvättsregelverket

Sammanfattning

När det gäller svenska bankers dotterbanker i Baltikum ligger huvudansvaret för tillsynen på myndigheten i det land där dotterbanken är verksam. Det är nationella regler som tillämpas. FI kan därför inte på egen hand bedriva tillsyn av dotterbankerna på plats i Baltikum, granska kunder och transaktioner eller ingripa mot dessa banker. Avgörande för effektiv tillsyn över banker med verksamhet i flera länder är samarbete mellan de ansvariga myndigheterna.

Den senaste tidens rapportering om allvarliga brister i penningtvättshanteringen i Baltikum visar att FI och andra tillsynsmyndigheter borde gjort mer för att samordna tillsynen av banker med verksamhet i flera länder. FI har, som tidigare meddelats, tillsammans med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen inlett en utredning av de svenska bankernas penningtvättshantering.

Samarbetet måste också stärkas för att uppnå en verkningsfull tillsyn. FI och andra myndigheter har nu inlett arbetet med att skapa ett närmare strategiskt och operativt samarbete kring hur arbetet mot penningtvätt inom finanssektorn i regionen kan stärkas. FI kommer inom kort att arrangera ett möte med de högst ansvariga personerna hos FI:s motsvarigheter i Norden-Baltikum.

FI kommer redan under 2019 att fördela om resurser för att förstärka penningtvättstillsynen. FI har dessutom sedan tidigare begärt ytterligare 10 miljoner kronor per år i anslag för att stärka penningtvättstillsynen från 2020 och framåt.

Laddar sidan