Förslag till ändringar i regler om verksamhet på marknadsplatser

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser.

Förslaget innehåller framför allt nya bestämmelser om vilket språk prospekt och andra dokument enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (prospektförordningen), ska upprättas på. Dessutom föreslås en ny bestämmelse om hur man ska beräkna om vederlaget för erbjudna värdepapper överskrider tröskelvärdet för prospektskyldighet, när ett erbjudande görs i en annan valuta än euro.

FI föreslår även att det på nytt ska införas en bestämmelse om vilket språk insiderinformation ska offentliggöras på. Dessutom föreslås en komplettering av bestämmelsen i 10 kap. 8 § marknads-platsföreskrifterna om vilket språk bland annat information enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska offentliggöras på.

Syftet med ändringarna är i huvudsak att anpassa föreskrifterna till prospektförordningen och till regeringens förslag i lagrådsremissen Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning av den 7 februari 2019.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 21 juli 2019.

Frågor om remissen besvaras av Lina Berwick på tfn 08-408 987 49 eller via mejl till lina.berwick@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 29 mars 2019. Ange diarienummer FI Dnr 18-18516.

Läs mer

Laddar sidan