FI:s kommentar om tillsynen av penningtvätt i Baltikum

2019-02-23 | Nyheter Penningtvätt Bank

Med anledning av uppgifterna i media om misstänkt penningtvätt i Swedbanks estniska verksamhet ger FI följande kommentar.

Svenska Dagbladet gör gällande att FI:s ledning tonat ner riskerna för penningtvätt i svenska bankers baltiska verksamhet och på ett möte i verksamhetsområde Banks tillsynskommitté i oktober stoppat ett föreslag att granska Swedbanks baltiska verksamhet. Dessa uppgifter stämmer inte och FI ställer sig frågande till uppgifterna från SvD:s källor.

I tillsynskommittén den 22 oktober diskuterades ett förslag på en penningtvättsundersökning av SEB (inte Swedbank som SvD:s källa hävdar). Förslaget från undersökningsgruppen var att undersökningen skulle inriktas på den svenska verksamheten. Det stämmer som SvD skriver att det diskuterades om det gick att utvidga undersökningen till att omfatta den baltiska verksamheten, dock gällde det en annan bank än den som SvD:s källa uppger. Det rådde enighet om att riskerna var större i Baltikum och att det särskilt givet vad som framkommit om Danske Bank var viktigt att FI adresserade dessa risker. Samtidigt konstaterades att det är svårt för FI att på egen hand göra en meningsfull undersökning av den baltiska verksamheten – en sådan undersökning behöver göras tillsammans med de baltiska myndigheterna.

FI hade veckan innan inom ramen för en kartläggning av riskerna i de baltiska verksamheterna träffat tillsynsmyndigheter och finansunderrättelseenheter på expertnivå i Estland, Lettland och Litauen. Bedömningen efter dessa möten var att baltiska myndigheter arbetade aktivt med dessa risker och att bankernas penningtvättsarbete i Baltikum nu hade förbättrats, även om det fanns brister längre bak i tiden. Det betonades också i diskussionen i tillsynskommittén att det var viktigt att FI genomförde nya undersökningar på bankernas svenska verksamheter. Beslutet blev i linje med undersökningsgruppens förslag att undersökningen av SEB:s svenska verksamhet skulle göras och att chefen för penningtvättsavdelningen skulle återkomma till tillsynskommittén med ett förslag på hur FI också skulle kunna adressera riskerna i Baltikum.

Den 12 november diskuterades frågan på nytt i tillsynskommittén och beslutet blev då att adressera riskerna i den baltiska verksamheten i den pågående kartläggningen. Denna kartläggning baseras både på de bedömningar som gjordes av de baltiska myndigheterna och på de interna utredningar som genomfördes av moderbankerna i SEB och Swedbank. På samma möte föreslogs en motsvarande undersökning av Swedbanks svenska verksamhet, vilket också beslutades. Det beslutades även att adressera penningtvättsriskerna i den baltiska verksamheten i den pågående kartläggningen. Detta för att få en uppdaterad bild av riskerna och ett underlag för att kunna gå vidare med eventuella ytterligare åtgärder, i första hand tillsammans med de baltiska myndigheterna.

Kartläggningen samt undersökningarna av SEB och Swedbank pågår ännu. FI har den 21 februari med anledning av uppgifterna i SVT:s Uppdrag granskning kommit överens med den estniska tillsynsmyndigheten om att utreda detta tillsammans. De lettiska och litauiska myndigheterna kommer också att delta och bistå i denna utredning.

 

Läs mer

Laddar sidan