Rapportering av tjänstepensionsdata

FI arbetar med nya regler för de tjänstepensionsuppgifter som tjänstepensionsföretag ska rapportera in till FI i framtiden.

Tjänstepensionsföretag

FI arbetar för närvarande med att ta fram nya föreskrifter för tjänstepensionsföretag om rapportering av tjänstepensionsuppgifter med anledning av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) beslut (EIOPA-BoS/18-114) och bemyndigandet i regeringens förslag till ny lag om tjänstepensionsföretag. När de nya föreskrifterna träder i kraft ska de företag som har omvandlats till tjänstepensionsföretag börja rapportera in de här uppgifterna till FI.

Rapportering som gäller uppgifter till Eiopa och ECB

Tjänstepensionskassor och livförsäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet behöver inte rapportera de av Eiopa och ECB (Europeiska centralbankens förordning (EU) 2018/231 av den 26 januari 2018 om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2)) begärda uppgifterna förrän de har omvandlats till tjänstepensionsföretag.

För att den europeiska statistiken ändå ska innehålla statistik för den svenska tjänstepensionsmarknaden har FI varit i kontakt med ett urval av livförsäkringsföretag med en förfrågan om att rapportera på frivillig basis med start för uppgifter för det fjärde kvartalet 2019. Även de företag som FI inte har varit i kontakt med och som i dagsläget inte rapporterar enligt Solvens 2-reglerna har möjlighet att rapportera på frivillig basis.

Rapportering ska göras i XBRL-format (Extensible Business Reporting Language).

Data som ska rapporteras

I FI:s arbete med föreskrifterna arbetar vi med förtydliganden av vissa begrepp för att rapporteringen till Eiopa ska göras på ett enhetligt sätt. Föreskrifterna planeras att remitteras under sommaren, se aktuell tidsplan

Testrapportering

FI planerar att tillhandahålla testrapportering under hösten 2019.

Pensionsstiftelser

FI arbetar även med nya föreskrifter för pensionsstiftelser med anledning av genomförandet av det andra tjänstepensionsdirektivet i tryggandelagen. De nya föreskrifterna innehåller för närvarande inte krav på rapportering enligt Eiopas beslut eftersom FI i dagsläget saknar bemyndigande att föreskriva om periodisk rapportering.

Läs mer

Laddar sidan