Tidsplan för rapportering av avveckling utanför värdepapperscentraler (internaliserad avveckling)

Företag som avvecklar en värdepapperstransaktion utanför en värdepapperscentral (internaliserar avveckling) ska rapportera sin internaliserade avveckling till FI. Den plattform som FI ska använda för denna rapportering är försenad. FI återkommer med information om när det kommer gå att rapportera.

Internaliserad avveckling

Enligt artikel 9 i förordningen (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler (CSDR) ska företag som är etablerade i Sverige och som internaliserar en avveckling varje kvartal rapportera volym och värde av alla värdepapperstransaktioner som de har avvecklat utanför avvecklingssystem för värdepapper till FI.

FI ska utan dröjsmål överföra uppgifterna till den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma och informera Esma om potentiella risker med anledning av denna avvecklingsverksamhet.

Detaljerad reglering av internaliserad avveckling finns i två tekniska standarder till CSDR. Kraven i de tekniska standarderna trädde i kraft den 10 mars 2019 och företag som internaliserar avveckling ska enligt de tekniska standarderna lämna in den första rapporten inom tio dagar efter utgången av det första kvartalet efter den 10 mars 2019, alltså senast den 12 juli 2019. Som tidigare meddelat är införandet av den plattform som FI ska använda för detta ändamål försenat och kommer sannolikt att finnas på plats tidigast i slutet av 2019. Företag kan därför lämna in den första rapporten först när den plattform som FI ska använda är klar. FI återkommer med mer information och en mer detaljerad tidsplan efter sommaren.

Läs mer

Laddar sidan