Vissa ändringar i prospektregler 31 december

2019-12-20 | Prospekt Nyheter Marknad

Vissa förändringar i EU:s prospektförordning kommer att att börja tillämpas den 31 december 2019. Detta är en följd av att en förordning som ändrar prospektförordningen nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2115 av den 27 november 2019 om ändring av direktiv 2014/65/EU och förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag har nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Med anledning av detta kommer vissa förändringar i EU:s prospektförordning (förordning [EU] 2017/1129) att börja tillämpas den 31 december 2019. Det är viktigt att notera förändringarna inför kommande prospektansökningar. Förändringarna kan även påverka pågående handläggning av prospekt och prospektliknande dokument.

Ändringarna innebär i korthet:

  • vissa förändringar av möjligheten att upprätta prospektliknande dokument
  • vissa förändringar av möjligheten att upprätta ett förenklat prospekt enligt de förenklade reglerna för offentliggörande för sekundäremissioner
  • vissa förändringar för EU-tillväxtprospekt.
Laddar sidan