Esma publicerar nya riktlinjer om prospekt

2020-07-21 | Prospekt Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har den 15 juli 2020 publicerat nya riktlinjer om krav på offentliggörande av prospekt enligt EU:s prospektförordning 2017/1129.

Esma har publicerat en slutlig rapport tillsammans med nya riktlinjer om krav på offentliggörande enligt EU:s prospektförordning. Av rapporten framgår att riktlinjerna är framtagna för att stämma överens med innehållet i EU:s prospektförordning. Utgångspunkten vid framtagandet av de nya riktlinjerna har varit de rekommendationer som sedan tidigare gäller och som är utfärdade av Committee of European Securities Regulators (CESR).

Riktlinjerna behandlar såväl finansiella som icke-finansiella informationskrav i prospekt – däribland proformaredovisning, historisk finansiell information, resultatprognos och förväntat resultat samt rörelsekapitalförklaring.

Riktlinjerna ska nu översättas till samtliga officiella språk inom EU och sedan publiceras på Esmas hemsida. Efter detta förväntas medlemsstaterna meddela Esma om de kommer att följa riktlinjerna i sin helhet eller förklara vilka delar av riktlinjerna som inte kommer tillämpas. Riktlinjerna träder i kraft två månader efter att riktlinjerna har publicerats på samtliga officiella språk inom EU.

Laddar sidan